ET IRIS KFT.
3530 Miskolc, Bársony János u. 3. I/2.
Tel: 06-70-555-87-08
E-mail: etiriskft@gmail.com
Cg. 05-09-029423.

 
 

Szerződési feltételek

1. Az „ET IRIS” Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Iroda) (Cím: 3531 Miskolc, Bársony János utca 3. 1. em. 2., cégjegyzékszáma: 05-09-029423, adószáma: 25826557-2-05, +36/70-555-8708, +36/20-447-0855, e-mail: etiriskft@gmail.com, nyilvántartási szám: U-001770 vagyoni biztosíték: MKB-Bank), a 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet: az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló jogszabály 3. szakaszában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit.  Az alábbi tájékoztató, valamint az Iroda honlapján (www.szabobuszberles.hu, www.szabobuszrendeles.hu) közölt „Online” megrendelésre vonatkozó információk (különös tekintettel az Utazásra vonatkozó jogi tájékoztatásra és az Utazási Tanácsokra), valamint a programfüzetben közölt általános információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, a honlapon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:254 §. utazási szerződésre vonatkozó paragrafusait és az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.

2. Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és részvételi díjat az Iroda programajánlata tartalmazza.
A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget és a hatályos törvényeink által felszámítandó Áfa-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön fizetendő, esetlegesen felmerülő szervezési költségek (belépő díjak, illetékek, egyéb költségek, stb.) a programleírásban és az utas tájékoztatóban szerepelnek. Az utazások során érintett desztinációk határátkelőin történő átlépéskor felmerülhet átlépési költség, melyről ennek felmerülésekor tájékoztatjuk utasainkat, mivel ennek díja a teljes utazócsoportot terheli.

3. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi.

4. Amennyiben az Iroda belföldi utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen Általános Szerződési Feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.

5. Amennyiben az Iroda valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. hajójegy, buszjegy, repülőjegy) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor arra nem a jelen Általános Szerződési Feltételek, hanem a szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek.

I. Utazási szerződés létrejötte

1. Az Utas utazását írásban, online foglalási rendszeren keresztül (www.szabobuszberles.hu, www.szabobuszrendeles.hu) lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. 

Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését. 

2. Az Utas aláírásával igazolja, hogy az Utazásszervező által kiadott programajánlatban (tájékoztatóban) és jelen utazási szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. A felek megegyeznek abban, hogy a fenti mondatban foglalt eljárás számára annak egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében, kölcsönösen elfogadják az e-mailben szkennelt dokumentumon keresztül történő ügyintézést (jelentkezési lap, programajánlat változás, elállás, stb.)

3. Az Iroda fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról az Iroda írásban értesíti. Ennek hiányában az Utas megrendelését törölheti, a befizetett előleget részére az Iroda visszatéríti.

4. Az utazási szerződés alapját képezik az Iroda katalógusában, weboldalán és az utazási szerződésben rögzített információk, az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek, és a katalógusban található Hasznos Tudnivalók: függetlenül a szerződés megkötésének módjától.  

5. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

II. Az Utas jogai és kötelezettségei

1. Az Utas és az Iroda a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, - különös tekintettel az Utas telefon/email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

2. Az Utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után kell közölni az ET IRIS Kft. képviselőjével, ennek elmulasztása esetén az Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól. A közlés késedelméből eredő károkért az Utas felelős, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

3. Az Utas köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkel történő találkozás idejét tiszteletben tartani. Amennyiben az Utas ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utas viseli.

4. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az Iroda útmutatásai alapján a meghatározott időre és meghatározott formában.

5. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt. 

6. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzferszolgáltatást, vagy a szállodaszolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles az Iroda helyi képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén az Utazásszervezőnél felmerült plusz költségeket köteles az Utazásszervezőnek megfizetni.

7. Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben az Utas elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Az Utast terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő az Iroda felé.  Autóbuszos társas útra személyenként maximum 40 kg csomag vihető.

8. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! 

9. Az utastérbe felvitt kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. 

10. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos!

11. Dohányzás és alkohol fogyasztása az autóbuszon tilos!

12. Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság), nem tartja be a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 23. § -ában foglaltakat.

III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

1. Az Iroda az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az Utasnak átadni az alábbiak szerint:

2. Az Iroda az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot (e-ticket, voucherek) az indulás előtt legkorábban egy héttel postázza (vagy elektronikus formában e-mailen megküldi) a megrendelő által megadott címre. A megrendelő kérése alapján személyes átvételre is lehetőség van Irodáinkban.

3. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az utazási Irodában bejelenteni.

4. Az Iroda kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a programfüzetben, weboldalon, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. Az Iroda nem vállal kötelezettséget az Utas azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

5. Az Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: terrorfenyegetettség, terrortámadás, természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén. 

6. Az Utazásszervező utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, járvány, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési (vis major) oknak minősül, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merül fel. Amennyiben fenti esemény vagy ok miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az Utazásszervezőt felelősség nem terheli, s vele szemben az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel. Ilyen esetben az Utazásszervező a lehetőség szerint segítséget nyújt az Utasnak érdekében és költségére. 

7. Amennyiben az Iroda a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utas részére hasonló minőségben és értékben. Az Utasnak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.

8. Az Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

9. Az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő. Az ettől eltérő létszámot az Iroda megrendeléskor jelzi (például körutazások minimális létszáma). Abban az esetben, ha a jelentkezők száma meghaladja a 29 főt, de nem éri el a 35 főt, az Utazásszervező dönthet az utazás elindításáról, és az adott utazáshoz meghatározott felárat is kérhet, melynek összegét a Jelentkezési lapon feltünteti.

10. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén az Iroda 5.000.- Ft foglalási díjat számol fel, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. Az Iroda a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.

11. Az Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

12. Az Iroda az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes- vagy magasabb árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utasok részére nem biztosíthatók.

13. Az Iroda fenntartja az ÁSZF módosításának jogát, erről köteles értesíteni az Utast a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.

IV. Fizetési feltételek

1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén a megrendeléssel) egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.

2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelentenie és igazolnia. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket az Iroda nem veszi figyelembe.

V. Lemondási feltételek

1. Az Iroda jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket- az utazási szerződésben vállat részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek- így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték; vagy deviza az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.

2. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az Irodának bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):

Az utazás megkezdése előtt:
- 60-35 nappal a részvételi díj 10%-a
- 34-21 nappal a részvételi díj 50 %-a
- 20-15. nappal a részvételi díj 70 %-a
- 14-8. nappal a részvételi díj 80 %-a
- 7 nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén
  a részvételi díj 100 %-a.
  Ezen fizetési feltételek akkor is érvényesek, ha az Utast hirtelen baleset vagy betegség éri. 
1. Amennyiben az Utas saját hibájából (pl. érvénytelen lejárt vagy az utazás kezdetéig el nem készült útlevél, személyigazolvány) az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

2. Ha az Utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ebben az esetben az Irodának jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.

3. Ha az Utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a lemondási feltételek lépnek életbe, kivéve, ha az Iroda ajánlja fel a változtatás jogát.

4. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén az Iroda a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:

5.a: átutalással 3 munkanapon belül az Utas írásbeli nyilatkozata alapján az Utas által megadott bankszámlaszámra

5.b: Az Utas kérésére indokolt esetben, készpénzben utazási irodában előre egyeztetett időpontban

VI. Módosítási feltételek

1. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utasnak 5.000.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni.

2. Azokat az eseteket, - amikor az utazási szerződés módosítására az Utas által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, - az Iroda útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.

3. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.

4. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegy-módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

VII. Az árak tartalmazzák

(A programfüzetben szereplő utazási csomag megrendelése esetén.)

1. A programban feltüntetett szolgáltatások:

1.1. Szállásköltség a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában

1.2. Étkezés megrendelés alapján: reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + svédasztalos, 1.3.a’la carte, menü vacsora; teljes panzió: reggeli + svédasztalos, a’la carte, menü ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: programfüzet leírása és megrendelés szerint. Az italokat az alapárak kizárólag all inclusive ellátás esetén tartalmazzák, vagy ha erre a program leírás kifejezetten utal

1.4. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján.

1.5. Telepített magyar nyelvű képviselő amennyiben az adott úti célnál ez feltűntetésre kerül. Bizonyos programoknál a telepített magyar nyelvű képviselő mellett helyi idegenvezető is kíséri a csoportot a helyi jogszabályoknak megfelelően. Magyar nyelvű asszisztencia: 24 órás telefonos elérhetőség magyar nyelven a helyszínen, sürgős/fontos ügyben személyes segítségnyújtás, egy információs óra /érkezés. Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy a szervezett programok időtartama a buszos találkozás időpontjától a hazaérkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az üdülőhelyen töltött napok alapján. Az első és utolsó nap gyakran az utazással telik, és nem számítanak nyaralási napnak.

VIII. Fakultatív programok

A fakultatív kirándulások lehetőségéről prospektusunk ad tájékoztatást.  A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi.  A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, devizában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást.
Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. Az Iroda által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem az Iroda közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire az irodánknak nincs ráhatása.  A fakultatív programokkal kapcsolatban az Iroda semmilyen reklamációt nem fogad el.

IX. Hibás teljesítés

1. Az Iroda helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadóak.

2. Az Iroda nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. Az Iroda köteles az utazás során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

3. Az Iroda az utasnak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

4. Ha az Utas, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az Iroda helyi képviselőjénél. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.

5. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. Az Iroda kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

6. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és az Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

7. Az időben benyújtott panaszlevekre az Iroda 30 napon belül válaszol.

8. Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében az Utasok személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - adjuk meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az Utast terhelik.

9. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.

10. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Iroda felelősséget nem vállal.

11. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

12. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek és a mediációs eljárásnak is alávetik magukat a fennálló vita békés rendezése érdekében. 
Ennek hiányában alávetik magukat a Miskolci Törvényszék illetve a Miskolci Járásbíróság (Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 4.) kizárólagos illetékességének.

X. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az Utazási Iroda köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasoljuk, hogy az utazás lefoglalása előtt vegyék fel a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából.
Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az Iroda a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Tájékoztató preambuluma:

 

Az ET IRIS Kft. (a továbbiakban: Iroda), egy utazásszervező és utazásközvetítő korlátolt felelősségű társaság, melynek cégjegyzékszáma: 05-09-029423; székhelye: 3530 Miskolc, Bársony János utca 3. I/2.,  adószáma: 25826557-2-05; e-mail: etiriskft@gmail.com; telefon: 06 – 70 - 555-87-08; weboldal: www.szabobuszberles.hu, nyilvántartási szám: U-001770, vagyoni biztosíték: MKB Bank), amely az Ön személyes adatait kezeli, különös figyelmet fordít az adatvédelemre. Az Iroda által megvalósított adatkezelés összhangban van a vonatkozó Európai Uniós és a magyar nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, és a jelen Tájékoztatónak megfelelően történik, mind a jelenlegi, mind a korábbi és a leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

 

A Tájékoztató jogszabályi háttére:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

 • 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről.
 • 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet az utazási szerződésről.

 

A Tájékoztató fogalmi meghatározásai:

GDPR: az Európa Parlament és az Európai Tanács 2016/679/EU rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés elvei: jogszerűség, integritás, tisztességes eljárás, bizalmas jelleg, átláthatóság, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság, pontosság, meghatározottság, egyértelműség.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az Európai Uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az Európai Uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonisítható természetes személyre – érintett – vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Ügyfél: az Iroda szolgáltatásai és termékei iránt személyesen, honlapunkon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Irodával utazási szerződést kötök.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu.

A Tájékoztató gyakorlati működésének etikettje az Ügyfél és az Iroda közötti kapcsolatban:

1. Az Ügyfél (Ön) adatainak felhasználása az általunk kért információk alapján:

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelése

Ez a Tájékoztató minden olyan személyes adat tekintetében alkalmazandó, amelyet Ön átad nekünk, illetve amelyet az Önnek az Irodával fennálló viszonyával összefüggésben gyűjtünk és kezelünk. A jelen Tájékoztató alkalmazásában „személyes adat” minden olyan Önre vonatkozó információ, amely alapján Ön közvetlen vagy közvetett módon azonosításra került vagy azonosítható (így különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, hitelkártya- vagy bankkártyaszáma, illetve a különleges bánásmódra vonatkozó információk), valamint az Önre vonatkozó információkból levont következtetések. 

1.2. Az Ön személyes adatainak gyűjtése

Minden olyan esetben, amikor Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy a weboldalunkon keresztül harmadik személyek által kínált szolgáltatásokat (vagy bármilyen kapcsolódó szolgáltatást foglal le), személyes adatokat gyűjtünk Önről; az adatokat vagy közvetlenül Ön bocsátja rendelkezésünkre vagy azokat akkor gyűjtjük, amikor Ön a weboldalunkon igénybe veszi a szolgáltatásainkat, vagy megvásárolja valamely harmadik személy szolgáltatását. Az Iroda azonban nem felel az Ön adatainak harmadik személyek által a saját céljaikra történő felhasználásáért, amennyiben az ilyen felhasználás megengedett. Ilyen esetben további információkért, kérjük, tekintse meg az érintett harmadik személy adatvédelmi szabályzatát. 

1.3. Az Irodánk által gyűjtött és kezelt információk

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük Önről: 

1.3.1. Önre vonatkozó információk (az Ön által megadott információk közé tartozhat például az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, pénzügyi és hitelkártya-információk, személyleírás és fotó, táplálkozási igények vagy különleges segítségnyújtással kapcsolatos igények); 

1.3.2. az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk; 

1.3.3. az Ön utazásával kapcsolatos adatok (például foglalásának adatai és az általunk nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok); 

1.3.4. azzal kapcsolatos adatok, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat, a telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy a mobilalkalmazásainkat (például információt szolgáltathat magáról, ha adatlapokat tölt ki a weboldalunkon, ha utazási szolgáltatásokra keres rá, vagy ha a weboldalunkon rendelést ad le. Automatikusan információt gyűjtünk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez magában foglalja az olyan technikai információkat is, mint az IP-cím, amellyel az Ön számítógépe az internethez csatlakozik, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, az időzónával kapcsolatos beállítások, a böngésző bővítményeinek típusai és verziói, operációs rendszer és platform, valamint az oldalunk Ön általi meglátogatásával kapcsolatos információk, ideértve azokat az egységes forrásazonosítókat (URL-eket), amelyeken keresztül, illetve ahonnan Ön eljutott a weboldalunkra, ideértve amiken keresztül elhagyta azt (beleértve a dátumot és az időpontot is); az Ön által megtekintett termékeket, valamint azokat a termékeket, amelyekre Ön rákeresett; az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, azt, hogy mennyi időt töltött az egyes oldalakon, az oldalakon végzett tevékenységeivel kapcsolatos információkat (például görgetések, kattintások, illetve az, ha az egérrel egyes képek vagy linkek fölé állt („mouse-over”), valamint azt, hogy milyen módon navigált el az oldalról, továbbá hogy milyen telefonszámról hívta fel az Irodánkat); és 

1.3.5. a velünk és a munkavállalóinkkal folytatott kommunikációjával kapcsolatos információk.

Információt szerezhetünk Önről akkor is, ha igénybe veszi a többi általunk üzemeltetett weboldalt vagy egyéb szolgáltatásainkat. Ezenkívül szorosan együttműködünk harmadik személyekkel is (ideértve például üzleti partnereinket, a műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatások terén alkalmazott alvállalkozóinkat, hirdetési hálózatokat, elemzési szolgáltatókat, keresési információkkal kapcsolatos szolgáltatókat, hitelminősítő ügynökségeket), akiktől szintén kaphatunk Önre vonatkozó információkat.

Egyes esetekben az Ön különleges személyes adatait is kezeljük, amennyiben különleges segítségre van szüksége (például orvosi felügyeletre), vagy ha az utazásra való alkalmasságával kapcsolatos információt oszt meg velünk (például ha terhes); az említett adatokat biztonsági okokból, illetve annak érdekében kezeljük, hogy képesek legyünk eleget tenni az Ön különleges segítségnyújtásra vonatkozó igényének. 

1.4. Az Ön személyes adatainak felhasználása

1.4.1. Az alábbi célokra használjuk fel az Ön személyes adatait: 

1.4.1.1. az Ön által tőlünk megvásárolt szolgáltatások nyújtása érdekében, vagy azért, hogy lehetővé tegyük harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül történő megvásárlását (az e célból felhasznált adatok közé tartozik a foglalási folyamat során gyűjtött összes adat: például az utas neve, állampolgársága, neme, telefonszáma, e-mail címe, hitelkártya- vagy bankkártyaadatai, a különleges bánásmódra vonatkozó információk, a járat adatai, a visszaigazolási szám, születési idő, születési hely, az úti okmányok adatai); 

1.4.1.2. direkt marketing célokra, hogy a szolgáltatásokat és az ajánlatokat az Ön követelményeihez igazíthassuk (lásd a lenti 1.4.2. pontot); 

1.4.1.3. szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (lásd a lenti 1.4.2. pontot); 

1.4.1.4. az Önnel való kommunikáció érdekében (például azért, hogy emlékeztető e-maileket vagy a változásokról szóló értesítéseket küldjünk Önnek) (erre a célra olyan személyes adatokat használunk, mint például a név és az elérhetőségek); 

1.4.1.5. egyéb adminisztratív célokból (ideértve többek között a számvitelt és a számlázást, az ellenőrzéseket, a hitelkártyák és az egyéb kártyák ellenőrzését, a csalás elleni vizsgálatokat) (ideértve a hitelminősítő ügynökségek kutatásainak felhasználását és a fizetési kártyák érvényességének ellenőrzését), idegenrendészeti és vámellenőrzések céljából, biztonsági, egészségügyi, adminisztratív és jogi célokból, valamint a rendszerek tesztelése, karbantartása és fejlesztése érdekében (ehhez bármilyen Öntől megszerzett adatot felhasználhatunk); 

1.4.1.6. az Önnel megkötött szerződéseinkből származó kötelezettségeink teljesítése céljából. 

1.4.2. Cookie-k és direkt marketing. 

Weboldalunk használata során a böngészője cookie-kat tárol az Ön eszközén. Célunk annak biztosítása, hogy weboldalunk látogatói megtalálják azt, amit keresnek, és hogy weboldalunkon a lehető legrelevánsabb marketingkommunikációval találkozzanak. Ennek elérése érdekében felhasználhatjuk az adatait elemzések céljaira, minőségi fejlesztésekhez, a szolgáltatások tovább fejlesztéséhez, a weboldal teljesítményének javításához, reklámkampányaink sikerességének felméréséhez, illetve ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazíthassuk. E célokból az Ön azonosítására alkalmatlan adatokat továbbíthatjuk a szerződéses partnereinknek (például a 2. pontban felsorolt harmadik személy szolgáltatóknak); idetartoznak többek között az anonim demográfiai információk és az online magatartásra vonatkozó adatok. Az Ön böngészője és eszköze által a foglalási folyamat során a weboldalunknak elküldött adatokat tároljuk. Ezeket az adatokat csak összesített, természetes személyek azonosítására alkalmatlan formában osztjuk meg harmadik személyekkel. 

Ha a hírlevelünkre való feliratkozás útján jelezte, hogy szeretne ilyen üzeneteket kapni, illetve ha valamely versenyben való részvételkor vagy egy promócióra történő regisztrációkor megadta az adatait, különleges ajánlatokat küldhetünk Önnek. A hírlevelekre való feliratkozása alapján, illetve ha a fent leírt módon megadja az adatait, direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, így többek között az Iroda és szerződéses partnereink direkt marketing üzeneteit vagy különleges ajánlatait. Ahhoz, hogy ilyen direkt marketing üzeneteket/különleges ajánlatokat küldhessünk Önnek, a következő személyes adatait kezeljük: neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma. 

Ezenkívül hozzájárulása függvényében a vásárlásaival, valamint a weboldalunk és a szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatos adatait profilalkotás céljára is felhasználhatjuk, annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy mely szolgáltatások, ajánlatok és/vagy akciók érdekelhetik Önt, valamint hogy személyre szabott üzeneteket küldhessünk Önnek. E célból az Ön 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. pontban felsorolt adatait, valamint a nevét, az e-mail címét és a telefonszámát kezelhetjük. 

1.5. Az Ön személyes adatainak a konkrét adatkezelési jogalapja

A következő jogalapon végezzük az Ön személyes adatainak kezelését: 

 • az Ön személyes adatainak a 1.4.1.1., 1.4.1.4.- 1.4.1.6. pontban felsorolt célokból történő kezelése a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint); 
 • az Ön személyes adatainak a 1.4.1.5. pontban meghatározott célokból történő kezelése vagy valamely jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint), vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez lehet szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint); ilyen jogos érdekek lehetnek a következők: jogaink és tulajdonunk védelme (ideértve az informatikai rendszerünket is), illetve harmadik személyek jogainak és tulajdonának védelme; csalás vagy más bűncselekmények észlelése, megelőzése és felderítése; jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme; 
 • az Ön személyes adatainak a 1.4.1.2. és az 1.4.1.3. pontban felsorolt célokból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint)

A fentieken kívül az Ön különleges adatainak a kezelése az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (a GDPR 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint)

Adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban ha nem adja meg a személyes adatait, előfordulhat, hogy részben vagy egészben nem tudjuk nyújtani Önnek a kért szolgáltatásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben Ön nem vonhatja vissza az Ön által már kifizetett díjakat, és nem jogosult semmilyen visszatérítésre sem. 

Adatai direkt marketing céljára (ideértve a profilalkotást is) történő, az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekben megadott linken vagy a következő címre elküldött levélben: 3530 Miskolc, Bársony János utca 3. I/2.

Különleges adatainak az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja hozzájárulását. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben visszavonja a különleges adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudjuk megadni az Ön által kért különleges segítséget. Ezenkívül felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

2. Az Ön személyes adatainak harmadik személyekkel történő megosztása

2.1. A jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból a harmadik személyek alábbi kategóriáival is megoszthatjuk az Ön személyes adatait: 

 • olyan harmadik személy szolgáltatók, amelyeknek Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta a szolgáltatásait (például biztosítás, transzfer); 
 • fuvarozók és szállodák, melyek szolgáltatásai szerepelnek az Ön által megvásárolt csomagban; 
 • hitelkártya-társaságok, pénzforgalmi szolgáltatók, az Ön által a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetések feldolgozása érdekében; 
 • olyan harmadik személyek, amelyek a nevünkben felméréseket végeznek a vásárlók körében; 
 • olyan egyéb harmadik személy szolgáltatók, amelyeket – többek között – az adatkezelés érdekében igénybe veszünk; 
 • olyan harmadik személyek, mint például az ügyvédi irodák vagy a bíróságok, az Önnel megkötött szerződések végrehajtása vagy alkalmazása érdekében; 
 • hatóságok vagy végrehajtó szervek – mint például a rendőrség és a szabályozó
  hatóságok –, az érintett szerv kérésére és kizárólag olyan mértékben, amennyiben az az alkalmazandó jog alapján kötelező, vagy amennyiben az a jogaink megvédéséhez vagy vásárlóink, munkavállalóink és vagyonunk biztonságának megóvásához szükséges. 

2.2.

Harmadik személy szolgáltatók. Amikor Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolja egy harmadik személy szolgáltató szolgáltatását, a vásárlás lehetővé tétele érdekében továbbítjuk az Ön személyes adatait. 

Az adott harmadik személyek által végzett adatkezelésre saját adatvédelmi szabályzatuk is alkalmazandó. Az említett harmadik személyek adatkezelési gyakorlatára vonatkozó további információkért kérjük, hogy közvetlenül a harmadik személyek weboldalán tekintse meg az adatvédelmi szabályzatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy e szabályzatok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállalunk. Egyes esetekben a mi általános szerződési feltételeinket és adatvédelmi szabályzatunkat, valamint a harmadik személy általános szerződési feltételeit és adatvédelmi szabályzatát is el kell fogadni az adott szolgáltatás igénybevételéhez. 

Ezenkívül mi is kapunk információt Önről harmadik személyektől, például amikor Ön valamilyen hűségprogramban vesz részt. 

Adatait megoszthatjuk továbbá (a) minden olyan harmadik személlyel, amely az utazási szolgáltatásokat vagy a szerződés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatásokat nyújtja; (b) azokkal az állami szervekkel és más hatóságokkal, amelyeknek a jogszabályok alapján kötelesek vagyunk átadni az Ön adatait (például az Ön által meglátogatni kívánt országok határőrségei); és (c) a csalások elleni védelem és a hitelkockázatok mérséklése céljából a megfelelő harmadik személyekkel. Az említett harmadik személyektől mi is vehetünk át adatokat. 

2.3.

Telefonos ügyfélszolgálat. Telefonos ügyfélszolgálati tevékenységeink ellátásához harmadik személy szolgáltatókat veszünk igénybe. A telefonos ügyfélszolgálat a jelen Tájékoztatóval összhangban kezeli az Ön személyes adatait. A hívásokat rögzítjük, és azokat minőségbiztosítási célokból, valamint az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal. Az elektronikus vagy postai úton, illetve e-mailben benyújtott panaszokat is megőrizzük, és azokat az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal. 

2.4.

Határőrség és idegenrendészeti hatóságok. Egyes országokban a fuvarozókat a jogszabályok kötelezik arra, hogy a határellenőrző hatóságoknak hozzáférést biztosítsanak a foglalási és az utazási információkhoz. Ezért az Önről és a foglalásairól őrzött összes információt megoszthatjuk az indulás helye és az úticél szerinti vám- és idegenrendészeti hatóságokkal. 

Ezenkívül számos ország joga előírja a fuvarozó számára, hogy az adott országokba, illetve országokból történő utazásokat megelőzően minden utas tekintetében szerezze be az útlevéllel kapcsolatos, valamint más kapcsolódó információkat. Szükség esetén a Iroda ezeket az információkat átadja a fuvarozónak, amely továbbítja azokat az érintett vám- és idegenrendészeti hatóságoknak.

3. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Előfordulhat, hogy személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül található címzettnek kell továbbítanunk. Lehetséges, hogy az említett címzettek olyan országokban találhatók, amelyekkel kapcsolatban az Európai Bizottság nem adott ki határozatot arról, hogy az adott ország biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az ilyen országokban található címzetteknek történő adattovábbítások tekintetében a személyes adatok megóvása céljából a címzettekkel megfelelő adattovábbítási megállapodásokat kötöttünk, amelyek tartalmazzák az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket (a GDPR 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint). Ha további információt szeretne az említett adattovábbítási megállapodásokról, illetve szeretné beszerezni a megállapodások másolatát, kérjük, keressen meg minket a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeink valamelyikén. 

 

4. Biztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, véletlen elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést – különösen azokban az esetekben, amikor az adatkezelés magában foglalja az adatok valamilyen hálózaton keresztül történő továbbítását –, valamint annak érdekében, hogy az adatkezelés minden egyéb jogellenes formájával szemben megvédjük a személyes adatait. Különös figyelmet fordítunk a személyes és a pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Ezek az adatok az Ön számítógépéről titkosított csatornákon keresztül kerülnek továbbításra az Iroda foglalásokat végző szerverére, a legkorszerűbb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével. 

5. Az adatok megőrzése

Személyes adatait addig kezeljük, amíg szükségesek annak a célnak az eléréséhez, amelyhez beszereztük őket. Általában a következő adatmegőrzési időszakokat alkalmazzuk: 

(a) a számviteli célokból szükséges dokumentumokban található adatok kivételével az 1.4.1.1., 1.4.1.4.- 1.4.1.6. pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat az Ön és közöttünk létrejött szerződés teljesítésétől  számított 5 évig őrizzük meg; 

(b) a számviteli célokból szükséges dokumentumokat (és az azokban szereplő adatokat) az érintett pénzügyi év lezárását követően 8 évig őrizzük; és 

(c) az 1.4.1.2. - 1.4.1.3. pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön vissza nem vonja az adatkezelésre vonatkozóan megadott hozzájárulását. 

A fenti 1.4.1.3. ponttal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy a következő adatokat a hozzájárulás visszavonása után 5 évig megőrizzük annak érdekében, hogy az Iroda képes legyen bizonyítani, hogy eleget tett az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak: a hozzájárulás megadásának időpontja, a hozzájárulás visszavonásának időpontja, a hozzájáruláshoz kapcsolódó e-mail cím és/vagy telefonszám.

6. Az Ön jogai

A GDPR hatálya alá tartozó adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik: (1) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést; (2) kérelmezheti személyes adatai helyesbítését; (3) kérelmezheti személyes adatai törlését; (4) kérelmezheti személyes adatai kezelésének a korlátozását; (5) joga van az adathordozhatósághoz; és (6) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

(1) Hozzáférési jog: Ön jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést. 

A hozzáférési jog többek között a következő információkra vonatkozik: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái és azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ezenkívül Ön jogosult másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól. 

(2) A helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

(3) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog): Bizonyos esetekben Ön kérheti a személyes adatai törlését, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok törlésére. 

(4) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti személyes adatai kezelésének a korlátozását. Ilyen esetben az érintett személyes adatok csak egyes meghatározott célokból kezelhetők. 

(5) Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. 

(6) A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok kezelésének abbahagyására. 

Amennyiben személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük – ideértve a profilalkotást is –, Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ilyen esetben abbahagyjuk személyes adatainak az említett célokból történő kezelését. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti jogok nem abszolút jogok, és gyakorlásukra az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően feltételek vonatkozhatnak. 

Ha úgy érzi, hogy megsértették a személyes adataihoz fűződő jogait, megkeresheti a helyi adatvédelmi hatóságot is – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban –, és panaszt nyújthat be hozzá. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; fax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

A fentieken kívül bírósági eljárást is indíthat a cégünk székhelye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt. 

Ha regisztrál a weboldalunkon, feltételezzük, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük a regisztráció során megadott adatait, így további foglalások esetén nem kell újra megadnia az adatait. 

Személyes adatait, valamint az Ön és az Iroda között létrejött szerződéseket a foglalási rendszerünkben tároljuk. Ha szeretne további információt kapni az utasnyilvántartásban vagy az Iroda által őrzött egyéb adatairól, az adatkezelésről és az adatfeldolgozó szervezetekről (ha vannak ilyenek), illetve ha szeretné gyakorolni a fenti jogait, kérjük keressen minket.

7. Adatvédelmi tisztviselő

Az Iroda kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, aki az Iroda adatkezelési tevékenységeit is felügyeli. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel: 

E-mail: takacstamas44@gmail.com

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Esetleges adatvédelmi incidens bejelentése, kezelése:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikke alapján illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, akkor mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

8.2. Ön minden foglaláskor kap egy visszaigazolási kódot. A kód a foglalást követően kiküldött visszaigazoló e-mailben található. Javasoljuk, hogy a visszaigazolási kódot mindig kezelje bizalmasan. Ha a visszaigazolási kódot megosztja valaki mással, az érintett személy a rendszereinken keresztül hozzáférhet az Ön útitervéhez és foglalásának adataihoz. 

8.3. Ha módosítjuk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, annak aktualizált változatát közzétesszük a weboldalunkon, a www.szabobuszberles.hu-on. 

8.4. A www.szabobuszberles.hu weboldalon az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében további weboldalakra mutató hivatkozások is találhatók. Ne feledje azonban, hogy előfordulhat, hogy ezeknek az oldalaknak más vállalatok vagy szervezetek a tulajdonosai és az üzemeltetői, továbbá más biztonsági és adatvédelmi szabályzatok vonatkozhatnak rájuk. Az Irodának nincs befolyása az említett weboldalakon szereplő, illetve azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre vagy szolgáltatásokra, és azok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.5. Az Iroda fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Tájékoztatót.

Az Iroda adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket az ilyen módosításokról.

8.6. A mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztatónk elérhető az interneten az alábbi cím alatt: www.szabobuszberles.hu.

8.7. Ez az Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25-étől hatályos.

 

Kijelentem, hogy az Általános Szerződési Feltételek, Utazási feltételekben és az adatvédelmi tájékozttóban foglaltakat a mai napon megismertem, az Utazási Iroda képviselőjének tájékoztatóját megértettem és ezeket együttesen tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem.

Út megnevezése, 

dátum:  ……………………………………………………………………..………………………

 

Utasok 

Megnevezése: .........................……………………………………………..………………………

Utas aláírása:  ……………………………………………………………………………………………
 

Szerződés 

Dátuma:   …………………………………………………………………………………………

Amely létrejött egyrészről az ET IRIS Kft. (továbbiakban Iroda) (Cím: 3531  Miskolc,  Bársony János utca 3. 1. em. 2., cégjegyzékszáma: 05-09-029423, adószáma: 25826557-2-05,
tel: +36 70 555 8708 e-mail: etiriskft@gmail.com, nyilvántartási szám: U-001770, mint utazásszervező,
másrészről ………………………………………………… megrendelő (Utas) között az  alábbi feltételekkel, az iroda által szervezett utazásokra.

 

Utazási nyilatkozat

2011. január 01-től hatályos többször módosított az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ( ÁFA. törvény) 206. §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező.

A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az Adózás Rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírásai, az alábbiak szerint: Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

- Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

- Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

- Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. Az ÁFA tv. szerint, a szolgáltatást közvetlenül igénybe nem vevő részére kiállított számlában + ÁFA fizetendő!

* A megfelelő rész aláhúzandó!

 

SZABÓ-BUSZ

 3530 Miskolc, Bársony János u. 3. I/2.

 Tel.: 06-70-555-87-08.
 Email: szabobusz1@gmail.com, etiriskft@gmail.com 

Általános Szerződési Feltételek


1. A „SZABÓ-BUSZ” (továbbiakban: Iroda) (Cím: 3531 Miskolc, Bársony János utca 3. 1. em. 2., adószáma: 60265535-1-25, tel: +36/70-555-8708, e-mail: szabobusz1@gmail.com, etiriskft@gmail.com, a 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet: az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló jogszabály 3. szakaszában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit.
Az alábbi tájékoztató, valamint az Iroda honlapján (www.szabobuszberles.hu, www.szabobuszrendeles.hu) közölt „Online” megrendelésre vonatkozó információk (különös tekintettel az Utazásra vonatkozó jogi tájékoztatásra és az Utazási Tanácsokra), valamint a programfüzetben közölt általános információk az utazási szerződés részét képezik.
Az utazási szerződésre a programfüzetben, a honlapon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6.254 §. utazási szerződésre vonatkozó paragrafusait és az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.
 
2. Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és részvételi díjat az Iroda programajánlata tartalmazza.
A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget és ha Áfa köteles a szolgáltatás, a hatályos törvényeink által felszámítandó Áfa-t is tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön fizetendő, esetlegesen felmerülő szervezési költségek (belépődíjak, illetékek, egyéb költségek stb.) a programleírásban és az utas tájékoztatóban szerepelnek.
Az utazások során érintett desztinációk határátkelőin történő átlépéskor felmerülhet átlépési költség, melyről ennek felmerülésekor tájékoztatjuk utasainkat, mivel ennek díja a teljes utazócsoportot terheli.
3. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi.
4. Amennyiben az Iroda belföldi utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen Általános Szerződési Feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.

I. Utazási szerződés létrejötte
1. Az Utas utazását írásban, online foglalási rendszeren keresztül (www.szabobuszberles.hu   www.szabobuszrendeles.hu) lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti.
Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.
2. Az Utas aláírásával igazolja, hogy az Utazásszervező által kiadott programajánlatban (tájékoztatóban) és jelen utazási szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. A felek megegyeznek abban, hogy a fenti mondatban foglalt eljárás számára annak egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében, kölcsönösen elfogadják az e-mailben szkennelt dokumentumon keresztül történő ügyintézést (jelentkezési lap, programajánlat változás, elállás, stb.)
3. Az Iroda fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról az Iroda írásban értesíti. Ennek hiányában az Utas megrendelését törölheti, a befizetett előleget részére az Iroda visszatéríti.
4. Az utazási szerződés alapját képezik az Iroda katalógusában, weboldalán és az utazási szerződésben rögzített információk, az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek, és a katalógusban található Hasznos Tudnivalók: függetlenül a szerződés megkötésének módjától.  
5. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

II. Az Utas jogai és kötelezettségei
1. Az Utas és az Iroda a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, - különös tekintettel az Utas telefon/email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
2. Az Utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után kell közölni a SZABÓ-BUSZ képviselőjével, ennek elmulasztása esetén az Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól. A közlés késedelméből eredő károkért az Utas felelős, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni   
3. Az Utas köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkel történő találkozás idejét tiszteletben tartani. Amennyiben az Utas ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utas viseli.
4. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az Iroda útmutatásai alapján a meghatározott időre és meghatározott formában.
5. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.
6. Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben az Utas elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Az Utast terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő az Iroda felé.  Autóbuszos társas útra személyenként maximum 20 kg csomag vihető.
7. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! 
8. Az utastérbe felvitt kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató.
9. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos!
10. Dohányzás és alkohol fogyasztása az autóbuszon tilos!
11. Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság), nem tartja be a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 23. § -ában foglaltakat.

III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
1. Az Iroda az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az Utasnak átadni az alábbiak szerint:
2. Az Iroda az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot (e-ticket, voucherek) az indulás előtt legkorábban egy héttel postázza (vagy elektronikus formában e-mailen megküldi) a megrendelő által megadott címre. A megrendelő kérése alapján személyes átvételre is lehetőség van Irodáinkban.  
3. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az utazási Irodában bejelenteni.
4. Az Iroda kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a programfüzetben, weboldalon, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. Az Iroda nem vállal kötelezettséget az Utas azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.
5. Az Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: terror fenyegetettség, terrortámadás, természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.
6. Az Utazásszervező utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, járvány, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési (vis major) oknak minősül, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merül fel. Amennyiben fenti esemény vagy ok miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az Utazásszervezőt felelősség nem terheli, s vele szemben az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel. Ilyen esetben az Utazásszervező a lehetőség szerint segítséget nyújt az Utasnak érdekében és költségére.
7. Amennyiben az Iroda a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utas részére hasonló minőségben és értékben. Az Utasnak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.
8. Az Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.
9. Az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő. Az ettől eltérő létszámot az Iroda megrendeléskor jelzi (például körutazások minimális létszáma). Abban az esetben, ha a jelentkezők száma meghaladja a 29 főt, de nem éri el a 35 főt, az Utazásszervező dönthet az utazás elindításáról, és az adott utazáshoz meghatározott felárat is kérhet, melynek összegét a Jelentkezési lapon feltünteti.
10. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén az Iroda 5.000.- Ft foglalási díjat számol fel, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. Az Iroda a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.
11.  Az Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából, illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.
12.  Az Iroda az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes- vagy magasabb árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utasok részére nem biztosíthatóak.
13. Az Iroda fenntartja az ÁSZF módosításának jogát, erről köteles értesíteni az Utast a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.

IV. Fizetési feltételek
1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén a megrendeléssel) egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.
2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelentenie és igazolnia. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket az Iroda nem veszi figyelembe.
 
V. Lemondási feltételek
1. Az Iroda jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket- az utazási szerződésben vállat részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek - vagy devizaváltozást, melyre az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.
2. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az Irodának bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):
 Az utazás megkezdése előtt:
- 60-35 nappal a részvételi díj 10%-a
- 34-21 nappal a részvételi díj 50 %-a
- 20-15 nappal a részvételi díj 70 %-a
- 14-8   nappal a részvételi díj 80 %-a
-  7   nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
Ezen fizetési feltételek akkor is érvényesek, ha az Utast hirtelen baleset vagy betegség éri.
1. kivéve, ha rendelkezik stornó biztosítással, ez esetben dokumentummal kell igazolnia a lemondási indokát – a biztosító az önrész levonásával visszatéríti a részvételi díjat.
2. Amennyiben az Utas saját hibájából (pl. érvénytelen lejárt vagy az utazás kezdetéig el nem készült útlevél, személyigazolvány) az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
3. Ha az Utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ebben az esetben az Irodának jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.
4. Ha az Utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a lemondási feltételek lépnek életbe, kivéve, ha az Iroda ajánlja fel a változtatás jogát.
5. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén az Iroda a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:
5. a: átutalással 3 munkanapon belül az Utas írásbeli nyilatkozata alapján az Utas által megadott bankszámlaszámra
5. b: Az Utas kérésére indokolt esetben, készpénzben utazási irodában előre egyeztetett időpontban

VI. Módosítási feltételek
1. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utasnak 5.000.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni.
2. Azokat az eseteket, - amikor az utazási szerződés módosítására az Utas által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, - az Iroda útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.
3. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.

VII. Az árak tartalmazzák
(A programfüzetben szereplő utazási csomag megrendelése esetén.)
1. A programban feltüntetett szolgáltatásokat:
2. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján.
3. Telepített magyar nyelvű képviselő, amennyiben az adott úti célnál ez feltűntetésre kerül. Bizonyos programoknál a telepített magyar nyelvű képviselő mellett helyi idegenvezető is kíséri a csoportot a helyi jogszabályoknak megfelelően. Magyar nyelvű asszisztencia: 24 órás telefonos elérhetőség magyar nyelven a helyszínen, sürgős/fontos ügyben személyes segítségnyújtás, egy információs óra /érkezés.

Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy a szervezett programok időtartama a buszos találkozás időpontjától a hazaérkezésig tart.

VIII. Fakultatív programok
A fakultatív programok lehetőségéről prospektusunk ad tájékoztatást.
A fakultatív programokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, devizában történik. Ennek megfelelően a fakultatív programokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni programiroda között jön létre.
A fakultatív programok fizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást.
Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a program elmarad.
Az Iroda által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni iroda nem az Iroda közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire az irodánknak nincs ráhatása.
A fakultatív programokkal kapcsolatban az Iroda semmilyen reklamációt nem fogad el.

IX. Hibás teljesítés
1. Az Iroda helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
2. Az Iroda nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. Az Iroda köteles az utazás során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
3. Az Iroda az utasnak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
4. Ha az Utas, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az Iroda helyi képviselőjénél. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.
5. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. Az Iroda kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.
6. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és az Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
7. Az időben benyújtott panaszlevekre az Iroda 30 napon belül válaszol.
8. Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében az Utasok személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - adjuk meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az Utast terhelik.
9. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.
10. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Iroda felelősséget nem vállal.
11. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
12. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek és a mediációs eljárásnak is alávetik magukat a fennálló vita békés rendezése érdekében.
Ennek hiányában alávetik magukat a Miskolci Törvényszék illetve a Miskolci Járásbíróság (Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 4.) kizárólagos illetékességének.

X. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az Utazási Iroda köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre.
Külföldi állampolgárok utazása esetén javasoljuk, hogy az utazás lefoglalása előtt vegyék fel a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából.
Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az Iroda a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.
 
Kijelentem, hogy az Általános Szerződési Feltételek Utazási feltételekben foglaltakat a mai napon megismertem, az Iroda képviselőjének tájékoztatóját megértettem és ezeket együttesen tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem.
 
 
Út megnevezése, dátum: ……………………………………………………………………………
 
Utas aláírása: ……………………………………………………………………………………….
 
Szerződés dátuma: ………………………………………………………………………………….
 
Amely létrejött egyrészről a SZABÓ-BUSZ egyéni vállalkozás (továbbiakban Iroda) (Cím: 3531 Miskolc, Bársony János utca 3. 1. em. 2., adószáma: 60265535-1-25, tel: +36 70-555-8708, e-mail: szabobusz1@gmail.com, etiriskft@gmail.com, mint utazásszervező, másrészről ……………………………………………………megrendelő (Utas) között az alábbi feltételekkel, az iroda által szervezett utazásokra.
 
Utazási nyilatkozat
2011. január 01-től hatályos többször módosított az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA. törvény) 206. §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező.
 
A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az Adózás Rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírásai, az alábbiak szerint:
Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.
 
□ Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
 
□ Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,
 
□ Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. Az ÁFA tv. szerint, a szolgáltatást közvetlenül igénybe nem vevő részére kiállított számlában + ÁFA fizetendő!
 
/A megfelelő rész megjelölendő, aláhúzandó! /
 
Ha magánszemély saját utazását rendeli meg, az első lehetőség elé kell x-et rakni.
Amennyiben az Utas más személy részére is megrendel szolgáltatást, aláírásával utastársa(i) nevében is nyilatkozik és szerződést köt.
 
Külföldi és belföldi utak foglalása, ajánlatkérés:
Telefon: 06/70 555-8708
E-mail: szabobusz1@gmail.com , etiriskft@gmail.com
 
 
Buszbérlés
Telefon: 06/70 434-1195
E-mail: szabogy78@gmail.com

A lefoglalt utazások összegét
az MKB Bank 10300002-10655374-49030012 számú
számlaszámára utalhatja.