SZABÓ-BUSZ
 3531 Miskolc, Bársony János u. 3. I/2.
 Tel.: 06-70-619-72-81.
 Email: szabobusz1@gmail.cometiriskft@gmail.com 
 

Általános Szerződési Feltételek
 
1. A „SZABÓ-BUSZ” (továbbiakban: Iroda) (Cím: 3531 Miskolc, Bársony János utca 3. 1. em. 2., adószáma: 60265535-1-25, tel: +36/70-555-8708, e-mail: szabobusz1@gmail.cometiriskft@gmail.com, a 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet: az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló jogszabály 3. szakaszában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit.
Az alábbi tájékoztató, valamint az Iroda honlapján (www.szabobuszberles.huwww.szabobuszrendeles.hu) közölt „Online” megrendelésre vonatkozó információk (különös tekintettel az Utazásra vonatkozó jogi tájékoztatásra és az Utazási Tanácsokra), valamint a programfüzetben közölt általános információk az utazási szerződés részét képezik.
Az utazási szerződésre a programfüzetben, a honlapon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6.254 §. utazási szerződésre vonatkozó paragrafusait és az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.
 
2. Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és részvételi díjat az Iroda programajánlata tartalmazza.
A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget és ha Áfa köteles a szolgáltatás, a hatályos törvényeink által felszámítandó Áfa-t is tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön fizetendő, esetlegesen felmerülő szervezési költségek (belépődíjak, illetékek, egyéb költségek...stb.) a programleírásban és az utazó tájékoztatóban szerepelnek.
Az utazások során érintett desztinációk határátkelőin történő átlépéskor felmerülhet átlépési költség, amelyről annak felmerülésekor tájékoztatjuk utazóinkat, mivel ennek díja a teljes utazócsoportot terheli.
 
3. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi.
 
4. Amennyiben az Iroda belföldi utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen Általános Szerződési Feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.
 
5. Amennyiben az Iroda, valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. hajójegy, buszjegy, repülőjegy) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor nem a jelen Általános Szerződési Feltételek, hanem a szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek.


I. Utazási szerződés létrejötte
1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Iroda az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát – az Utazó/Utazók nevét és lakcímét, továbbá elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét, az Utazó által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét és a célállomást.
 • www.szabobuszberles.hu, www.szabobuszrendeles.hu) lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utazó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti.
  Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utazó kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utazó az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utazótól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax...stb.) megtérítését.
Ha az Utazó utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat – az Utazó szerződés aláírásától függetlenül – az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen az Iroda számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén az Iroda – utazási szerződés teljesítésének hiányában – megtagadhatja az utaztatást. Az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig az Iroda nyilvántartásba veszi az Utazó jelentkezését. A késedelmes fizetésből eredendő károkét a megbízott partnerirodát terheli a felelősség. Hiányos adat megadása (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az útiokmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására.

2. Az Utazó aláírásával igazolja, hogy az Utazásszervező által kiadott programajánlatban (tájékoztatóban) és jelen utazási szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. A felek megegyeznek abban, hogy a fenti mondatban foglalt eljárás számára annak egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében, kölcsönösen elfogadják az e-mailben szkennelt dokumentumon keresztül történő ügyintézést (jelentkezési lap, programajánlat változás, elállás, stb.)

3. Az utazási szerződés alapját képezik az Iroda katalógusában, weboldalon és az utazási szerződésben rögzített információk, az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek és a katalógusban található Hasznos Tudnivalók, függetlenül a szerződés megkötésének módjától.
 
4. Az Iroda fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról az Iroda írásban értesíti. Ennek hiányában az Utazó megrendelését törölheti, a befizetett előleget részére az Iroda visszatéríti.
  
5. Ha nem az Utazó személyesen, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót. E harmadik személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utazót érinthetik.
 
II. Az Utazó jogai és kötelezettségei

1. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése, meghatározott időre és meghatározott formában az Iroda útmutatásai alapján, az indulásra vonatkozó információk, valamint az Iroda képviselőjének szóbeli információinak tudomásul vétele.
 
2. Az Utazó és az Iroda a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, - különös tekintettel az Utazó telefon/email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
 
3. Az Utazó jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után kell közölni a SZABÓ-BUSZ képviselőjével, ennek elmulasztása esetén az Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól. A közlés késedelméből eredő károkért az Utazó felelős, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.  

4. Az Utazó köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a szervezőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Amennyiben az Utazó ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utazó viseli.

5. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.
 
6. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér – szálloda transzferszolgáltatást, vagy a szállodaszolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles az Iroda helyi képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén az Utazásszervezőnél felmerült plusz költségeket köteles az Utazásszervezőnek megfizetni.
 
7. Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utazó tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben az Utazó elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul.
Az Utazót terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő az Iroda felé.  Autóbuszos társas útra személyenként maximum 40 kg csomag vihető.


8. Az utazótérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! 

9. Az Utazó saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha az Iroda képviselője, vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az Utazónak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
 
10. Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért az Iroda felelősséget nem vállal.

11. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos!

12. Közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 23. §.)
 
13. Az utazás során az Utazó által 3. személynek okozott kárért, az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
 
1. Az utazási szerződés alapján az Iroda köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális programok) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni.
2. Az Iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.

3.Az Iroda az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az Utazónak átadni az alábbiak szerint:

3.1. Az Iroda az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot az indulás előtt legkorábban egy héttel postázza (vagy elektronikus formában e-mailen megküldi) a megrendelő által megadott címre. A megrendelő kérése alapján személyes átvételre is lehetőség van az Irodánkban.

3.2. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utazó, haladéktalanul köteles az utazási Irodában bejelenteni.

3.3. Az Iroda kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a programfüzetben, weboldalon és egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. Az Iroda nem vállal kötelezettséget az Utazó azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

3.4. Az Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: terrorfenyegetettség, terrortámadás, természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén. 

3.5. Az Iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek miatt. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok) jelentős késés következik be, ezekért Irodánkat felelősség nem terheli. Az Iroda kötelessége- a lehetőségek figyelembevétele mellett- intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az Iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges programelmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az Iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program). egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen. Ide tartozik az az eset is, amikor biztonsági vagy politikai helyzet miatt útvonalat, még akkor is, ha ez a programot minimálisan érinti. Ebben az esetben az Iroda törekszik az Utazók számára a lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. Ha az Utazót az Iroda rendkívüli, elháríthatatlan körülmények miatt nem tudja a társasút befejeztével hazaszállítani (pl. szélsőséges időjárási viszonyok), akkor maximum 3 éjszakai, az utazás során használt, azzal azonos kategóriájú szállást biztosít az Utazónak.

3.6. Amennyiben az Iroda a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utazó részére hasonló minőségben és értékben. Az Utazónak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.

3.7. Az Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

3.8. Az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 20 fő. Az ettől eltérő létszámot az Iroda megrendeléskor jelzi (például körutazások minimális létszáma). Abban az esetben, ha a jelentkezők száma meghaladja a 20 főt, de nem éri el a 35 főt, az Utazásszervező dönthet az utazás elindításáról, és az adott utazáshoz meghatározott felárat is kérhet, melynek összegét a Jelentkezési lapon feltünteti.

3.9. Az Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal. Továbbá, nem vállal felelősséget, ha a programváltozásra 3. személy magatartása, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető vissza (pl: betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatt csúszás, programváltozás). Az Utazót a bajban (rosszullét, betegség, lopás, incidens esetén) az Iroda képviselője tájékoztatja azokról a telefonszámokról, amelyek segítséget nyújtanak (konzulátus, kórház, rendőrség…stb.).
Az Iroda képviselője továbbá, telefonos segítséget nyújt a probléma megoldásában, de az Iroda a bajba jutott Utazó biztosítási eseményének számító ellátására nem kötelezhető. Minden Utazónak rendelkeznie kell az Iroda utazása alatt olyan asszisztenciát magyar nyelven nyújtó biztosítással, amely lehetővé teszi biztosítási esemény esetén a bajba jutott ellátását. A biztosítás hiányából eredő káreseményekért az Irodafelelősséggel nem tartozik. Különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a biztosítási esemény kapcsán, a bajba jutott utazó miatt, olyan program nem teljesül, amely előre kifizetett belépőjegyet érint. Ez esetben az Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik a további Utazó felé.

3.10. Az Iroda az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes- vagy magasabb árat fizető Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utazók részére nem biztosíthatók.

3.11 Az Iroda kifejezetten fenntartja jogát arra, hogy a programajánlatban foglaltakról kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

3.12 Amennyiben az Utazó egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. A szerződés megkötését követően amennyiben az Iroda biztosítja a társítást, a szerződés már nem módosítható egyágyas szobára.

3.13. Az Iroda fenntartja az ÁSZF módosításának jogát, erről köteles értesíteni az Utazót a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.
IV. Fizetési feltételek

1. Az Utazó az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén a megrendeléssel) egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Iroda más Utazónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Az Utazó tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidő be nem tartása, a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Iroda úgy tekinti, mintha az Utazó az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, az Utazó a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.

2. A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az Iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza. Az Utazó a részvételi díjat- az előleg összegével csökkentetten- az utazás megkezdését megelőzően legkésőbb 30 nappal köteles befizetni. Teljes részvételi díj fizetendő, amennyiben a megrendelés az indulástól számított 30 napon belül történt meg. A határidő be nem tartásával kapcsolatban a felelősség az Utazót terheli. Többszöri írásbeli fizetési felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén az Iroda a foglalást az V.3. pontban leírtaknak megfelelően törölheti.

3. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utazónak a megrendeléskor kell bejelentenie és igazolnia. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket az Iroda nem veszi figyelembe.

4. A programajánlat minden esetben tartalmazza, hogy mely program képezi részét az utazásnak, illetőleg, mely program igénybevétele esetén milyen összegű költséget kell külön fizetni. Ha az Utazó az utazás során a programajánlatban, illetve az írásos jelentkezésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni.

5. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben a kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az Iroda visszafizeti.
 
V. Lemondási feltételek
 
1. Az Iroda jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket - az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, - így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték - valamint az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott deviza forintárfolyamának időközi változása miatti áremelés esetén kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utazóval írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utazó elállhat az utazási szerződéstől. Az Utazó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni, hogy az utazási szerződéstől eláll-e.  Az árak 330 Ft/EUR árfolyamig érvényesek.
 
2. Az Utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az Irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az Utazó- előzetes nyilatkozattétel nélkül- nem kezdi meg utazását (un. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő elállási időpontnak.
 
3. Ha az Utazó nem az V.1. pontban meghatározott okból áll el, az Iroda az alábbiak szerint bánatpénzre jogosult: (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):

Az utazás megkezdése előtt:
- 60-36 nappal a részvételi díj 10%-a
- 35-25 nappal a részvételi díj 40 %-a
- 24-15. nappal a részvételi díj 60 %-a
- 14-6. nappal a részvételi díj 80 %-a
-  5-3. nappal a részvételi díj 90 %-a
- 2 nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén
  a részvételi díj 100 %-a.
 
4. 4. Semmilyen visszatérítés nem illeti meg az Utazót, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

5. Speciális utazási feltétel kivételes esetben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú csoport) érvényesül. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor, illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.

6. Ezen fizetési feltételek akkor is érvényesek, ha az Utazót hirtelen baleset vagy betegség éri. 

7.  Ha az Utazó eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ebben az esetben az Irodának jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.

8. Ha az Utazó átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a lemondási feltételek lépnek életbe, kivéve, ha az Iroda ajánlja fel a változtatás jogát.

9. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén az Iroda a részvételi díjat, illetve annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:

9.a: Átutalással 3 munkanapon belül az Utazó írásbeli nyilatkozata alapján az Utazó által megadott bankszámlaszámra.
9.b: Az Utazó kérésére indokolt esetben, készpénzben utazási irodában előre egyeztetett időpontban.
 
VI. Módosítási feltételek

1. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utazónak 5.000.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni.

2. Azokat az eseteket, - amikor az utazási szerződés módosítására az Utazó által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, - az Iroda útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.

3. Amennyiben az Utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.
VII. Az árak tartalmazzák
(A programfüzetben szereplő utazási csomag megrendelése esetén)

1. A programban feltüntetett szolgáltatások:
1.1. Szállásköltség a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában
1.2. Étkezés megrendelés alapján: - reggeli: kontinentális, büféjellegű; - félpanzió: reggeli + svédasztalos
1.3. a’la carte, menü vacsora; teljes panzió: reggeli + svédasztalos, a’la carte, menü ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: programfüzet leírása és megrendelés szerint. Az italokat az alapárak kizárólag all inclusive ellátás esetén tartalmazzák, vagy ha erre a program leírás kifejezetten utal
1.4. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján.
1.5. Telepített magyar nyelvű képviselő, amennyiben az adott úti célnál ez feltűntetésre kerül. Bizonyos programoknál a telepített magyar nyelvű képviselő mellett helyi idegenvezető is kíséri a csoportot, a helyi jogszabályoknak megfelelően. Magyar nyelvű asszisztencia: 24 órás telefonos elérhetőség magyar nyelven a helyszínen, sürgős/fontos ügyben személyes segítségnyújtás, egy információs óra /érkezés. Felhívjuk Utazóink szíves figyelmét, hogy a szervezett programok időtartama a buszos találkozás időpontjától a hazaérkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az üdülőhelyen töltött napok alapján. Az első és utolsó nap gyakran az utazással telik, és nem számítanak nyaralási napnak.
 
VIII. Fakultatív programok
 
A fakultatív kirándulások lehetőségéről prospektusunk ad tájékoztatást.  A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi.  A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, devizában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utazó és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. Az Iroda által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem az Iroda közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire az Irodánknak nincs ráhatása.  A fakultatív programokkal kapcsolatban az Iroda semmilyen reklamációt nem fogad el.

IX. Hibás teljesítés

1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az Iroda felel. Az Iroda helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatás közreműködő útján teljesíti. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi esemény korlátozza.

2. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet az Iroda úgy teljesít, hogy az Utazó által közölt hibát az Utazó egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az Iroda azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelemben jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az Utazónak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Utazóra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az Utazó az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az Irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős. Az Utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak irányadók.

3. Az Iroda az utazónak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

4. Az Iroda felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha a hiányosságok az Utazó vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Iroda akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az Iroda a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekinthető az, akinek tevékenységét az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az Iroda kellő gondossággal sem láthatta előre.

5. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utazót terhelik, és az Irodamentesül a kártérítési kötelezettség alól.

6.Az Iroda felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik, az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni, amennyiben utasbiztosítással rendelkezik. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten az Iroda őrizetében volt. Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért az Iroda felelősséget nem vállal.

7. Az Iroda köteles az utazási szerződéssel az Utazónak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8. Az időben benyújtott panaszlevekre az Iroda 30 napon belül válaszol.

9. Ha vis major, háború, természeti csapás, járvány sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Iroda felelősséget nem tud vállalni, illetve a bekövetkezett változásokért az Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Az Iroda az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az Utazónak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó

10. Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért az Utazó felel.

11. Az Iroda nem köteles díjat leszállítani, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásból, vagy érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

12. Felhívjuk kedves Utazóink figyelmét, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében az Utazók személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - adjuk meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utazó maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az Utazót terhelik.
                                                 
X. Egyéb

1. Fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Utazó panaszával elsősorban a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. Előzetesen panasszal élhet az Utazó a Békéltető Testületeknél. Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek és a meditációs eljárásnak is alávetik magukat a fennálló vita békés rendezése érdekében. 
Ennek hiányában alávetik magukat a Miskolci Törvényszék, illetve a Miskolci Járásbíróság (Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 4.) kizárólagos illetékességének.

2. Az Utazó, illetve képviselője az utazási szerződés elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy ő és azon személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást, mindannyian természetes személyként (Utazóként), saját részükre vagy nem Utazóként veszik igénybe az utazási szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt, jogi személyre nem lehet módosítani. Jogi személy esetén megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tenni az Iroda felé.

3. Az Iroda nyilvántartási száma: U-001770

4. Az Iroda vagyoni biztosítékát: K&H- Bank, vagy kényszerű kint tartózkodás esetén az Európai Utazási Biztosító Zrt. nyújtja.

5. Az utazási szerződés aláírásával az Utazó tudomásul veszi, és kötelező érvényűnek tekinti az Iroda utazási, és részvételi feltételeit.

6. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.
 
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Az adatkezelő személye

A Szabó-busz (a továbbiakban: Utaztató), szállítmányozási vállalkozás, (Cím: 3531 Miskolc, Bársony János utca 3. 1. em. 2., adószáma: 60265535-1-25, tel: +36/70-555-8708, e-mail: szabobusz1@gmail.cometiriskft@gmail.com), amely az Ön személyes adatait kezeli, különös figyelmet fordít az adatvédelemre. Az Utaztató által megvalósított adatkezelés összhangban van a vonatkozó Európai Uniós és a magyar nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, és a jelen Tájékoztatónak megfelelően történik, mind a jelenlegi, mind a korábbi és a leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
 • 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről.
 • 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet az utazási szerződésről.
3. Meghatározások
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az Európai Uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az Európai Uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

GDPR: az Európa Parlament és az Európai Tanács 2016/679/EU rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
weboldal: www.naih.hu.
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre – érintett – vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az adatkezelés elvei: jogszerűség, integritás, tisztességes eljárás, bizalmas jelleg, átláthatóság, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság, pontosság, meghatározottság, egyértelműség.

Ügyfél: az Iroda szolgáltatásai és termékei iránt személyesen, honlapunkon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Irodával utazási szerződést kötők.
 
Weboldal: Az Utaztató által működtetett weboldal https://szabobuszrendeles.com 


4. Az adatkezelés elvei
 
Az Utaztató megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 
5. Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok során megadott adatok
 
Az adatkezelés célja: Felméréseken, szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, kérdőívek kitöltésével kapott információk elemzése, nyertesek értesítése. Az adatok rögzítésének célja továbbá a visszaélések, többszöri beküldések megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, ügyfelek által adott visszajelzések Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.: a hozzájárulás visszavonásáig. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében kerülnek rögzítésre. Az ügyfelek és az oldal látogatóinak véleményét az Iroda bizalmasan kezeli a statisztikai értékelési folyamat során, az ügyfelek és más látogatók személyes és különleges adatait nem kapcsolja össze az e-mail címekkel.
 
6. Cookie-k és direkt marketing
 
Weboldalunk használata során a böngészője cookie-kat tárol az Ön eszközén.
  
Mi is az a cookie?
 
A cookie (vagyis süti) egy olyan fájl, amit a weboldal megtekintőjének számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes eszközén hoznak létre a weboldalak. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi a látogató böngészőjének, ami tárolja azt, majd az a további látogatások, oldalmegtekintések alkalmával visszaküldi a szervernek. Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi weboldalunk is. Sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, nem tartalmaznak futtatható kódokat, és nem férnek hozzá az ön személyes adataihoz, vagy lemezen tárolt adataihoz.
 
Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Célunk annak biztosítása, hogy weboldalunk látogatói megtalálják azt, amit keresnek, és hogy weboldalunkon a lehető legrelevánsabb marketingkommunikációval találkozzanak. Ennek elérése érdekében felhasználhatjuk az Ön adatait elemzések céljaira, minőségi fejlesztésekhez, a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez, a weboldal teljesítményének javításához, reklámkampányaink sikerességének felméréséhez, illetve ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazíthassuk. E célokból az Ön azonosítására alkalmatlan adatokat továbbíthatjuk a szerződéses partnereinknek (például a 2. pontban felsorolt harmadik személy szolgáltatóknak); idetartoznak többek között az anonim demográfiai információk és az online magatartásra vonatkozó adatok. Az Ön böngészője és eszköze által a foglalási folyamat során a weboldalunknak elküldött adatokat tároljuk.
 
Ha a hírlevelünkre való feliratkozás útján jelezte, hogy szeretne ilyen üzeneteket kapni, illetve ha valamely versenyben való részvételkor vagy egy promócióra történő regisztrációkor megadta az adatait, különleges ajánlatokat küldhetünk Önnek. A hírlevelekre való feliratkozása alapján, illetve, ha a fent leírt módon megadja az adatait, direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, így többek között az Iroda és szerződéses partnereink direkt marketing üzeneteit vagy különleges ajánlatait. Ahhoz, hogy ilyen direkt marketing üzeneteket/különleges ajánlatokat küldhessünk Önnek, a következő személyes adatait kezeljük: neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma. 
Ezenkívül hozzájárulása függvényében a vásárlásaival, valamint a weboldalunk és a szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatos adatait profilalkotás céljára is felhasználhatjuk, annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy mely szolgáltatások, ajánlatok és/vagy akciók érdekelhetik Önt, valamint, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessünk Önnek. E célból az Ön nevét, az e-mail címét és a telefonszámát kezelhetjük. 
 
7. Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook /Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és „lájkolta”, „kommentelte”, vagy más interakciójával érintette az Iroda weboldalát, publikált tartalmait. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 
A Tájékoztató gyakorlati működésének etikettje az Ügyfél és az Iroda közötti kapcsolatban:

8.  Az Ügyfél (Ön) adatainak felhasználása az általunk kért információk alapján

8.1. Az Ön személyes adatainak kezelése
Ez a Tájékoztató minden olyan személyes adat tekintetében alkalmazandó, amelyet Ön átad nekünk, illetve amelyet Önnek az Irodával fennálló viszonyával összefüggésben gyűjtünk és kezelünk. A jelen Tájékoztató alkalmazásában „személyes adat” minden olyan Önre vonatkozó információ, amely alapján Ön közvetlen vagy közvetett módon azonosításra került vagy azonosítható (így különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, hitelkártya- vagy bankkártyaszáma, illetve a különleges bánásmódra vonatkozó információk), valamint az Önre vonatkozó információkból levont következtetések. 

8.2. Az Ön személyes adatainak gyűjtése
Minden olyan esetben, amikor Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy a weboldalunkon keresztül harmadik személyek által kínált szolgáltatásokat (vagy bármilyen kapcsolódó szolgáltatást foglal le), személyes adatokat gyűjtünk Önről; az adatokat vagy közvetlenül Ön bocsátja rendelkezésünkre vagy azokat akkor gyűjtjük, amikor Ön a weboldalunkon igénybe veszi a szolgáltatásainkat, vagy megvásárolja valamely harmadik személy szolgáltatását. Az Iroda azonban nem felel az Ön adatainak harmadik személyek által a saját céljaikra történő felhasználásáért, amennyiben az ilyen felhasználás megengedett. Ilyen esetben további információkért, kérjük, tekintse meg az érintett harmadik személy adatvédelmi szabályzatát. 

8.3. Az Utaztató által gyűjtött és kezelt információk
Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük Önről: 

8.3.1. Önre vonatkozó információk (az Ön által megadott információk közé tartozhat például az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, pénzügyi és hitelkártya-információk, személyleírás és fotó, táplálkozási igények vagy különleges segítségnyújtással kapcsolatos igények); 
8.3.2. az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk; 
8.3.3. az Ön utazásával kapcsolatos adatok (például foglalásának adatai és az általunk nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok); 
8.3.4. azzal kapcsolatos adatok, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat, a telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy a mobilalkalmazásainkat (például információt szolgáltathat magáról, ha adatlapokat tölt ki a weboldalunkon, ha utazási szolgáltatásokra keres rá, vagy ha a weboldalunkon rendelést ad le. Automatikusan információt gyűjtünk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez magában foglalja az olyan technikai információkat is, mint az IP-cím, amellyel az Ön számítógépe az internethez csatlakozik, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, az időzónával kapcsolatos beállítások, a böngésző bővítményeinek típusai és verziói, operációs rendszer és platform, valamint az oldalunk Ön általi meglátogatásával kapcsolatos információk, ideértve azokat az egységes forrásazonosítókat (URL-eket), amelyeken keresztül, illetve ahonnan Ön eljutott a weboldalunkra, ideértve amiken keresztül elhagyta azt (beleértve a dátumot és az időpontot is); az Ön által megtekintett termékeket, valamint azokat a termékeket, amelyekre Ön rákeresett; az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, azt, hogy mennyi időt töltött az egyes oldalakon, az oldalakon végzett tevékenységeivel kapcsolatos információkat (például görgetések, kattintások, illetve az, ha az egérrel egyes képek vagy linkek fölé állt („mouse-over”), valamint azt, hogy milyen módon navigált el az oldalról, továbbá, hogy milyen telefonszámról hívta fel az Irodánkat); és 
8.3.5. a velünk és a munkavállalóinkkal folytatott kommunikációjával kapcsolatos információk.
Információt szerezhetünk Önről akkor is, ha igénybe veszi a többi általunk üzemeltetett weboldalt vagy egyéb szolgáltatásainkat. Ezenkívül szorosan együttműködünk harmadik személyekkel is (ideértve például üzleti partnereinket, a műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatások terén alkalmazott alvállalkozóinkat, hirdetési hálózatokat, elemzési szolgáltatókat, keresési információkkal kapcsolatos szolgáltatókat, hitelminősítő ügynökségeket), akiktől szintén kaphatunk Önre vonatkozó információkat.
Egyes esetekben az Ön különleges személyes adatait is kezeljük, amennyiben különleges segítségre van szüksége (például orvosi felügyeletre), vagy ha az utazásra való alkalmasságával kapcsolatos információt oszt meg velünk (például ha terhes); az említett adatokat biztonsági okokból, illetve annak érdekében kezeljük, hogy képesek legyünk eleget tenni az Ön különleges segítségnyújtásra vonatkozó igényének. 
9. Az Ön személyes adatainak felhasználása
9.1. Az alábbi célokra használjuk fel az Ön személyes adatait: 

9.1.1. az Ön által tőlünk megvásárolt szolgáltatá